תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר biobuy.co.il

שלום וברוך הבא לאתר"ביו-בי" ("האתר").

תנאי השימוש שלהלן, כפי שיעודכנו ו/או ישונו מעת לעת ("תנאי השימוש") לרבות מדיניות הפרטיות , כמפורט להלן, חלים על כל שימוש שהינך עושה באתר, לרבות גלישתך באתר באופן שוטף או באופן אקראי ו/או על כל פעילות שלך במסגרת האתר בין כמשתמש מזדמן ובין כמשתמש רשום והם המסדירים את מערכת היחסים בינך לבין מנהלי האתר (כהגדרתם להלן) ובינך לבין צדדים שלישיים, ככל שישנה בתנאי השימוש התייחסות לכך.

לפיכך, הינך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש ובמידה שאינך מסכים להם ומקבל אותם במלואם – אנא ממך, אל תעשה כל שימוש באתר.

כל פניה באתר בלשון זכר אף נקבה במשמע וכל פניה בלשון יחיד אף רבים במשמע.

1.                  הבעלים והמנהלים של האתר

חברת דובר אפליקציות בע"מ ("החברה" או "מנהלי האתר") הקימה את האתר ביו-בי. חזון החברה, הוא להיות הגורם המקשר בין לקוחות של ציוד ושירותי מעבדה לספקי שירות בדרך היעילה והחסכונית ביותר.
2.                  קבלה והסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות

בעצם גלישתך ו/או שימושך באופן כלשהו באתר הינך מקבל על עצמך ללא סייג את תוכנם של תנאי השימוש ושל מדיניות הפרטיות כמפורט להלן, על כל המחויבויות הנובעות מכך והינך מסכים להם במלואם. במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש או איזה מהם ו/או אינך מקבל אותם במלואם – אנא ממך, אל תעשה כל שימוש באתר בין כמשתמש מזדמן ובין כמשתמש רשום במועדון הלקוחות ("משתמש רשום").

לתשומת לבך, תנאי השימוש עשויים להתעדכן ו/או להשתנות לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ועליך בלבד האחריות להתעדכן בכך. תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין האתר לבין כל אדם המשתמש באתר, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים באתר ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים והמבצעים המוצעים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב.

מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במסגרת השירותים, החברה תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי החברה איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

משתמש יקר – במידה שתפר איזה מתנאי השימוש, הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שמנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם לפי כל דין לרבות העברת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לצורך כך.

"מנהלי האתר ו/או מי מטעמם" – לרבות, החברה, בעלי מניותיה, מנהליה, נושאי משרה בה, עובדיה, סוכניה ו/או מי מטעמם.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש להלן, הגלישה ו/או השימוש באתר הינה על אחריותך בלבד. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר עם גלישתך ו/או שימושך באתר וכל התכנים הכלולים באתר מוצגים לך כמות שהם (AS IS).

3.                  מגבלת אחריות כללית

הגלישה באתר ו/או ביצוע כל שימוש באתר על כל הכרוך בכך הינם על אחריותך בלבד. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו אינם אחראים באופן כלשהו אם במישרין ואם בעקיפין לעצם גלישתך באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או לכל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור ו/או בקשר לכך. פרסום תכנים באתר או הצבת קישור על ידי מנהל האתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מנהל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע. בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו. מנהל האתר ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה באתר מכירות של צד שלישי כלשהו, לעיין ככלל בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ אותו צד שלישי באתר שלו, ובמידה והצד השלישי הנו ספק או מוכר מוצרים ו/או שירותים (להלן – "ספק"), לעיין בפרט בתנאי השימוש באתר המכירות של אותו ספק.

האתר מאפשר למצוא מידע שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן – "מידע פוגע"). הואיל ואין ביכולתו של מנהל האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר, לא יהא מנהל האתר ו/או מי מטעמו אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע, ומנהל האתר מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר, ו/או של כל משתמש.

בכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו אינם אחראים אם במישרין ואם בעקיפין ל: (1) טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים באתר; (2) פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא לגוף ו/או לרכוש אשר נגרמו כתוצאה משימוש באתר; (3) אבדן או נזק שייגרמו לתכנים המועלים לאתר לרבות מחיקה ו/או שינוי שלהם; (4) פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לשרתים המאובטחים של האתר המכילים את הפרטים האישיים והסודיים של המשתמשים ו/או פרטים אחרים; (5) הפרעה, תקלה ו/או הפסקה בהעברת מידע/תוכן לאתר או ממנו; (6) פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מוירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו שיהיה מצוי באתר ו/או יועבר ממנו; (8) פגיעה ו/או נזק ו/או שיבוש ו/או אבדן שייגרמו כתוצאה משימוש באיזה מתכני האתר ו/או השירותים המצויים באתר.

הינך מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו בקשר עם גלישתך באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או כל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מגלישתך באתר ו/או שימושך כאמור ובכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או כל דבר אחר אשר ייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהתכנים הכלולים בו ו/או מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו איזה מתנאי השימוש ו/או כתוצאה מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו זכויות כלשהן של צד שלישי כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר ובכלל זה העלאת תכנים כלשהם לאתר ו/או כתוצאה מהסתמכותך או הסתמכותו של צד שלישי כלשהו על תכני האתר ו/או כל מידע אחר המצוי באתר. כמו כן, הינך מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל חבות ו/או נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או הפסד שייגרמו להם כתוצאה מתביעתך ו/או תביעתו של צד שלישי כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם כל אחד מהמקרים ו/או האירועים המפורטים לעיל. אין בשיפוי כאמור לעיל כדי לגרוע מהסעדים העומדים לרשות מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לפי כל דין.

4.                  קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים ו/או פרסומים של צדדים שלישיים

מנהל האתר מציג מידע בנוגע למוכרים או מציעי שירותים בישראל בלבד, אלא אם נאמר אחרת במפורש. באתר מופעלים, בין היתר, מנגון בקשות הצעות מחיר, וקישוריות (לינקים) לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי מכירות ו/או ספקים המציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים (להלן – "צדדים שלישיים").

האתר איננו אתר מכירות ומנהל האתר אינו ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש. תכנים המוצגים באתר שהנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים של אתרי מכירות המוצגים באתר ו/או תכנים אשר עלו כתוצאות חיפוש באתר, אינם בבעלותו של מנהל האתר, אינם מופעלים על ידו, אינם באחריותו, והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

מובהר בזאת, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם קשורים באופן כלשהו לאתרים המקושרים  ולפיכך אינם אחראים לתכנים המופיעים בהם, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים. בעצם גלישתך באיזה מהאתרים המקושרים, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר לאותם אתרים.

מנהל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. מנהל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. מנהל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, מנהל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

במידה שהינך מועבר לאתרים מקושרים, אנו ממליצים לך להיות עירני וזהיר, להקפיד לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר וכן לוודא כי האתר אכן מתאים לדפוסי השימוש שלך באתרי אינטרנט ואינו מכיל חומר אסור כגון תוכן בוטה, פוגעני, מעליב, עויין, מאיים, שיקרי, גס, אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי.

5.                 בקשת הצעות מחיר והזנת פרטים אישיים

השימוש באתר יכול שיעשה הן על-ידי משתמשים מזדמנים והן על-ידי משתמשים חוזרים שיעשו שימוש בטופס בקשה להצעות מחיר  המופיע באתר ("הגש בקשה"). בעת מילוי הטופס להגשת בקשה להצעות מחיר תידרש להזין פרטים אישיים שלך (כגון: שם מלא, טלפון, כתובת אי-מייל וכדומה) – עליך להזין פרטים נכונים בלבד ולעדכן ללא דיחוי את מנהלי האתר בכל מקרה של שינוי ו/או עידכון בפרטים אלה. בעצם הזנתך את פרטיך האישיים הינך מצהיר כי הפרטים שהזנת הינם נכונים ומדוייקים. בנוסף, בעצם הזנתך את פרטיך האישיים, הינך נותן את הסכמתך שפרטים אלו יכללו, כפוף להוראות הדין, במאגר המידע של מנהלי האתר ולכך שמנהלי האתר יעשו בהם שימושים שונים לרבות, שליחת דיוור אלקטרוני ישיר לבקשתך, והכל – כפוף להוראות הדין הרלבנטי וכמפורט במדיניות הפרטיות .

משתמש יקר – במידה שהינך מעוניין להסיר את פרטיך האישיים ממאגר המידע של מנהלי האתר ו/או אינך מעוניין שישלח אליך דיוור ישיר על-ידי מנהלי האתר וזאת לאחר שנרשמת מיוזמתך – הינך רשאי לדרוש זאת ממנהלי האתר בכתב בכתובת: תל מונד ת.ד 724  ומנהלי האתר ייענו לפניתך, והכל – כמפורט במדיניות הפרטיות.

6.                  אופי התכנים הכלולים באתר והאחריות לגביהם

תכני האתר, הינם כל דבר שיש לו ביטוי באתר, בין אם הוא נוצר על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ובין אם על-ידי מפרסמים באתר, לרבות, כל ביטוי בכתב, צורה, סימן, קול, תמונה, וידאו וכיוצא באלה, להלן – "תכני האתר".

אין לעשות באתר ו/או באיזה מתכני האתר ו/או בחלקם שימוש מסחרי כלשהו מבלי לקבל את אישור מנהלי האתר בכתב ומראש. בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לשנות, להעתיק, להעביר, לשכפל, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי, להפיץ, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש מסחרי דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם ללא קבלת אישור כאמור.

יובהר, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נוקטים כל עמדה בקשר לתכנים המועלים לאתר ואינם תומכים ו/או מזדהים עם איזשהו תוכן הכלול באתר ובפרט אינם אחראים לנכונותם של התכנים הכלולים באתר ואינם נוקטים עמדה כלשהי לגבי דעות, דרוג, טיפים, המלצות, תגובות ו/או עמדות ובכלל זה אינם אחראים בכל צורה שהיא לאיזה מהתכנים כאמור.

כל הסתמכות על איזה מתכני האתר, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

תכני האתר יוצגו ויסווגו במסגרת קטגוריות הנושאים המצויות באתר.

יודגש למען הסר ספק, כי אין בפיקוח מנהלי האתר כאמור, כדי להטיל אחריות כלשהי על מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בשל פגיעה ו/או נזק ו/או עגמת נפש ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או כל דבר אחר אשר ייגרמו למי ממשתמשי האתר בשל ו/או בקשר עם: (1) שימוש באתר; (2) חשיפה לתכני האתר; (3) הסתמכות על תכני האתר; (4) הסרה/שינויי של תכנים כלשהם מהאתר על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם; ו/או (5) ליקויים בדרך העברת תכני האתר.

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום את גישתו של משתמש או מפרסם מסוים לאתר במידה שיראה למנהלי האתר כי אותו משתמש או מפרסם מעלה במזיד תכנים אשר אינם ראויים ו/או אשר פוגעים באופן כלשהו בציבור המשתמשים ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או הינו מפר איזה מהוראות תנאי השימוש. כמו כן, מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר/להגביל/לשנות כל תוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמש או מפרסם לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי צורך להודיע ו/או להסביר דבר למשתמש או למפרסם אשר העלה את התוכן הרלבנטי לאתר. יודגש, כי המשתמש או המפרסם מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם כנגד איזה מהפעולות האמורות.

בנוסף, הינך מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו ו/או לשירותים המוצעים בו בכל דרך שהיא. בכלל זה הינך מתחייב שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות:

להעלות לאתר תוכנות ו/או קבצי או יישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים;

לערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע/יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה המצויים באתר;

להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר.

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.

שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר

שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

במידה שנפגעת באופן כלשהו מתוכן המצוי באתר הינך מוזמן לפנות למנהלי האתר, ואנו נבחן את פניתך ובמידה שנמצא לנכון לשנות, להסיר ו/או לצנזר את התוכן הרלבנטי ו/או את סיווגו לאור פניתך, נדאג לעשות כן. יחד עם זאת, יובהר, כי מנהלי האתר אינם מתחייבים בשום צורה להיענות לפניתך ו/או לפעול בהתאם לה ולפיכך אינם אחראים באופן כלשהו לכך שפנייתך תיענה.

במידה שהינך יודע על פגיעה אפשרית כלשהי במשתמשי האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או על פעולה כלשהי בקשר עם שימוש באתר שמהווה ו/או צפויה להוות הפרה כלשהי של הוראות הדין – הנך מחוייב להודיע למנהלי האתר על כך ללא דיחוי.

מובהר בזאת, כי מנהל האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום חוות הדעת. רישומי המחשב של מנהל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7.                  זכויות יוצרים וקניין רוחני

שימוש כלשהו בלתי מורשה בתכני האתר ו/או בסמני המסחר המצויים באתר כאמור, לרבות העתקתם, תרגומם או פרסומם ברשת או בכל מדיה אחרת הינו אסור בהחלט. בכלל זה, כל שינוי בתכני האתר ו/או במידע כלשהו המצוי באתר הינו אסור בהחלט.

מנהלי האתר מכבדים את זכויות היוצרים של צדדים שלישיים ומקפידים שלא להפר אותן ו/או לפגוע בהן באופן כלשהו. לפיכך, הינך מתבקש לפעול בהתאם ולא לעשות כל שימוש באיזשהו תוכן המצוי באתר אלא לשימושך הפרטי. במידה שהינך מדפיס ו/או שומר איזשהו תוכן המצוי באתר לצורך שימושך האישי אנא הקפד לכלול בו את כל האזהרות ו/או הסמלים הנדרשים לצורך שמירה על זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מנהלי האתר ו/או של צדדים שלישיים בתוכן הרלבנטי. בנוסף, בכל שימוש פרטי (שאינו מסחרי) שהינך עושה בתכנים הכלולים באתר, ובלבד שהינו מותר לפי תנאי השימוש, לפי מדיניות הפרטיות ולפי חוק – חל עליך איסור לשנות את התכנים, לשחזר אותם באופן מלא או חלקי, לכתוב/להקליט אותם מחדש ו/או לעשות בהם כל פעולה אשר תגרום לכך שהתכנים יוצגו באופן שונה מהאופן שבו הוצגו באתר.

מובהר בזאת, כי מנהלי האתר אינם אחראים לכך שתכנים הכלולים באתר אשר מועלים על-ידי משתמשים לא יפרו זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו וזאת היות שאין למנהלי האתר יכולת לפקח על התכנים המועלים לאתר על-ידי המשתמשים. יחד עם זאת, מנהלי האתר יבחנו כל פניה שתוגש אליהם באשר להפרת זכויות כאמור וישתדלו לדאוג להסרתם מהאתר של תכנים אשר לגביהם יימצא לדעתם, כי עצם העלאתם לאתר פגעה בזכויות של צד שלישי כלשהו. על אף האמור, מובהר בזאת, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר להפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי משתמשים.

במידה שהינך סבור כי זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני ו/או זכויות אחרות שלך ו/או של צד שלישי כלשהו נפגעו כתוצאה מהעלאתו של תוכן מסוים לאתר – הינך מוזמן לפנות למנהלי האתר, ואנו נבחן את פנייתך ובמידה שנמצא לנכון להסיר ו/או להגביל ו/או לשנות את התוכן הרלבנטי לאור פניתך, נדאג לעשות כן. ומובהר, כי אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים להיענות לפנייתך.

במידה שהינך סבור ו/או שהובא לידיעתך כי בפרסום תוכן כלשהו באתר לא ניתן קרדיט אשר על-פי תנאי השימוש היה צריך להינתן ו/או ניתן קרדיט שאינו נכון – אנא פנה בעניין זה, בסמוך לאחר שנודע לך על כך למנהלי האתר. מובהר כי במקרה כאמור, הסעד היחיד והבלעדי לו תהיה זכאי הינו מתן הקרדיט הנכון על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לגבי התוכן הרלבנטי.

8.                  שינויים באתר

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ונמצאים בין אם בקטגוריית המבצעים ובין אם בקטגוריית הקופונים ו/או את אופן השימוש באתר ו/או כל דבר אחר הכלול באתר ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם בין אם פורסמו ו/או הועלו לאתר ובין אם לאו, וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר. במקרה כאמור אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים לשמור גיבויים כלשהם של תכנים או חלקם אשר הוסרו ו/או נמחקו מהאתר.

בנוסף, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.

בעצם שימושך באתר הינך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או חסימתך מלעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים, תכנים סלולריים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.

9.                  הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

10.              סיום ההתקשרות

משתמש המעונין לבטל את רישומו לאתר רשאי לבקש זאת באמצעות פניה בכתב למנהלי האתר בכתובת ת.ד 724 לעניין זה, ראה להלן גם את "מדיניות הפרטיות".

כאמור בתנאי השימוש לעיל, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי להפסיק באופן מיידי את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי צורך במתן הודעה כלשהי.

11.              שימושים אסורים באתר

הנך מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד,חל איסור לעשות שימוש במספרי הטלפון ובמידע באתר

לשימוש מסחרי,פרסומת או שידול לרכישת  מוצרים או שירותים.

הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר.

12.              תנאים נוספים

במידה שתניה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תניה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.

תנאי השימוש יחולו לטובת מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ופרשנות תנאי השימוש או איזה מהם לא תיעשה באופן מצומצם כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם.

כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה למנהלי האתר ו/או מי מטעמם.

בכל פניה של משתמש למנהלי האתר ו/או מי מטעמם בנוגע לתוכן כלשהו המצוי באתר, מוסכם בזאת בין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לבין המשתמש באתר, בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, כחוזה נפרד בכתב – על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים מהמועד הראשוני של פרסומו באתר של התוכן הרלבנטי, נשוא פניית המשתמש ("תקופת ההתיישנות המוסכמת"). כל פניה של משתמש למנהלי האתר ו/או מי מטעמם אשר תיעשה בניגוד לאמור, קרי, לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת, תיחשב כאילו שלא נעשתה ומנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו פטורים מהתייחסות אליה. מובהר, כי תקופת ההתיישנות המוסכמת תהא זו המחייבת את הצדדים ולא כל תקופת התיישנות אחרת הקבועה בדין.

מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיהם לכל גוף ו/או יחיד אחר במקומם וזאת, מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש ו/או להודיעו על כך.

לאחר שקראתי את תנאי השימוש המפורטים לעיל הריני מצהיר בזאת כי הבנתי אותם ואני מסכים להם ומקבל אותם במלואם ולפיכך הריני מתחייב בזאת לפעול במסגרת השימוש באתר אך ורק בהתאם לתנאי השימוש.

אנו עומדים לשירותכם בכל עת –  ניתן ליצור קשר עמנו דרך דף צור קשר באתר בכתובת : https://biobuy.co.il/contactus